Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa tarvitaan tutkimustiedon ohella paikallista, pitkäaikaiseen ja ympärivuotisesti paikan päällä tehtyyn seurantaan ja useiden sukupolvien välittämiin kokemuksiin ja arkisiin havaintoihin perustuvaa tietoa. Tutkimustiedon ja paikallisen tiedon välilläon kuitenkin vaikeasti ylitettävä kuilu: Paikallinen tieto saattaa olla tutkijoille huonosti saavutettavissaja erilaisista tietoteoreettisista lähtökohdistaan johtuen se jätetään luonnontieteellisessä keskustelussa useinhuomiotta. Kaikki ei-tieteellinen tieto ei myöskään ole automaattisesti käyttökelpoista, vaan sitä on kyettävä arvioimaan kriittisesti. Paikallistasolla luonnontieteellinen tieto puolestaan tulkitaan valikoiden ihmisten omien kokemusmaailmojen kautta, jolloin alkuperäinen sanoma saattaa muuttua tai kadota. Käytännön keinot tiedon eri lajien integroimiseksi toisiinsa ovat toistaiseksi olleet vähäiset.

Turun yliopiston meri ja merenkulku -profiilialue

Åbo Akademin meriprofiilialue

Tässä tutkimushankkeessa tutkimme tiedon eri lajien vuorovaikutusta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena on edistää Itämereen ja ilmastonmuutokseen liittyvän paikallisen tiedon, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimustiedon ja luonnontieteellisen tiedon välistä vuorovaikutusta ja dialogia ja tuottaa niin kutsuttua hybriditietoa, jossa tiedon eri lajit kohtaavat. Hankkeen tutkijat toimivat tiedon eri lajien kohtaamistilanteissa järjestäjinä, asiantuntijoina, analyytikkoina, tulkkeina ja välittäjinä. Hanke on osa niin Turun yliopistoon kuin Åbo Akademiin sijoittuvaa humanistis-yhteiskuntatieteellistä merentutkimuksen Aallonharjalle (AHA) -verkostoa. Sekä hankkeemme että AHA -verkosto on osa Turun yliopiston ja Åbo Akademin mereen ja merenkulkuun kohdistuvia tutkimuksen painopistealueita. Lue lisää tutkimuksen profiloinnista täältä: Turun yliopiston meri- ja merenkulku -profiilialue

Tutkimusta rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin Säätiö.