Ihmiset

Tähän tutkimushankkeeseen osallistuvien tutkijoiden taustat ovat yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa, monitieteisessä eläintutkimuksessa, paikka- ja maisemantutkimuksessa, ympäristö- ja kulttuurihistoriassa, uskontotieteessä, luovassa kirjoittamisessa ja kasvatustieteessä sekä kansatieteessä, folkloristiikassa, kulttuuriperinnön tutkimuksessa, tulevaisuudentutkimuksessa ja kulttuuriantropologiassa.

Nina Tynkkynen, HT, dosentti, apulaisprofessori, Åbo Akademi
nina.tynkkynen (at) abo.fi

Tutkimusaihe: Tutkimuksellisen kiinnostukseni kohde on kansainvälinen ja rajoja ylittävä ympäristöpolitiikka ja –hallinta sekä niiden tutkimuksen metodologia erityisesti merensuojelun kontekstissa. Viime vuosina tutkimukseni on kohdistunut Itämeren ympäristöhallintaan sekä arktisen alueen ympäristöpolitiikkaan ja merensuojeluun. Tähän liittyy myös metodologinen tehtävä: millä tavoin merien hallintaa tulisi tutkia ja tukea, jotta voidaan paremmin huomioida erilaiset kulttuuriset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja materiaaliset reunaehdot? Tutkimukseni on siten kauttaaltaan poikkitieteistä. Tällä hetkellä johdan Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ”Living with the Baltic Sea in a changing climate: Environmental heritage and the circulation of knowledge” rahoituksen (2018-2022) ja Tiina ja Antti Herlinin rahaston rahoittamaa hanketta ”Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri” (2018/2019).

Jaana Kouri, FT, tutkija, Åbo Akademi
jkouri (at) utu.fi
Sivuni Åbo Akademin tutkimusportaali Arturissa

Olen muistitietotutkimukseen, mikro- ja ympäristöhistoriaan erikoistunut uskontotieteilijä. Erityisalaani ovat etnografia, kirjoittamisen ohjaus ja yleistajuisen tekstin toimittaminen. Väitöskirjani käsitteli Kustavin Lypyrtin vanhan luotsikylän nykyisten asukkaiden muistitiedon tallennus- ja kyläkirjan toimitusprosessia, jossa merkittävä osuus oli ihmisen ja hänen ympäristönsä, etenkin veden, vuorovaikutuksellisella suhteella eri vuodenaikoina. Toimitin prosessin aikana myös yleistajuisen kyläkirjan.

Tässä hankkeessa kartoitan Lounais-Suomen saariston alueen myyttisiä, historiallisia ja nykyisten paikallisten käsityksiä vedestä, merestä, merellä ja meren äärellä elämisestä eri vuodenaikoina. Tuotan paikallista ja kokemuksellista tietoa yhdessä meren äärellä olevien ja asuvien toimijoiden, kuten paikallisten ammatin- ja elinkeinonharjoittajien, (kesä)asukkaiden ja taiteen tekijöiden kanssa.

Hankkeen muiden tutkijoiden kanssa tarkastelen merta ja rannikkoa elettynä ympäristönä: meren läheisyydessä vuodenaikojen vaihtelu ja sääolosuhteet ovat voimakkaasti läsnä jokapäiväisessä elämässä ja eletyssä arjessa. Minua kiinnostaa  meriympäristön, sään ja vuodenaikojen muutoksen havaitsemiseen ja tulkitsemiseen liittyvä kokemuksellinen tieto: muistot, havainnot ja erityisesti kirjalliset esitykset. Mielestäni tätä tietoa ja ymmärrystä voidaan tehdä näkyväksi ja osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Silja Laine, FT
silja.laine(at)utu.fi

Olen kaupunkihistoriaan ja maisemantutkimukseen erikoistunut kulttuurihistorioitsija. Väittelin kulttuurihistorian oppiaineessa vuonna 2011 pilvenpiirtäjistä ja tulevaisuuden kuvittelusta. Sen jälkeen olen työskennellyt muun muassa yliopistonlehtorina Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa, tieteiden ja taiteiden vuoropuhelua edistävässä Aboagorassa sekä tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Maisema ja yhteiskunta -yksikössä.

Pitkäaikeisia kiinnostuksen kohteitani ovat vuodenaikojen kulttuurihistoria, ympäristösuhteen aistimellisuus sekä luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä kirjoittaminen. Tässä hankkeessa keskityn meren äärellä ja saaristossa eläneiden ihmisten tapoihin ymmärtää, tulkita, muistaa ja havainnoida ympäristöään. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu kirjoittamisen kulttuuriin ja siihen, miten kirjoittaminen kiinnittyy luontoon ja vuodenaikoihin. Olen kiinnostunut kirjallisesta kulttuurista sen kaikessa laajuudessa ja lähteinä käytän niin sääpäiväkirjoja, kirjeitä kuin fiktiivisiä teoksia.

Otto Latva, FM, tohtorikoulutettava
otto.latva (at) utu.fi

Pauliina Latvala-Harvilahti, FT, Dos. 
pauliina.latvala-harvilahti(at)utu.fi

kotisivulle kuva latvala

Olen erikoistunut aineettoman kulttuuriperinnön tutkimukseen. Väittelin suvun muistitiedosta ja historiakerronnasta folkloristiikan oppiaineeseen vuonna 2005 Helsingin yliopistosta. Toimin myös kulttuuriperinnön tutkimuksen dosenttina Turun yliopistossa, jossa olen työskennellyt kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopistonlehtorina sekä keväällä 2019 vierailevana tutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa aiheena  “Tulevaisuuksien yhteisluominen Suomenlinnan kulttuuriperintötyössä”. Työ sijoittuu varajohtaja Katriina Siivosen Tulevaisuusperintö ja tulevaisuusmuseo -tiimiin (Turun Kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto).

Tutkimuksissani olen viime vuosina käsitellyt kulttuuriperintöpolitiikkaa, julkisen ja yksityisen kulttuuriperinnön kysymyksiä, poliittista kulttuuria sekä paikkasuhteen ulottuvuuksia.
Photo: P. Gueissaz, SKS.

Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri -hankkeessa tutkin etnografisin menetelmin Suomenlinnaa. Johdan Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö -hanketta, joka affilitoituu Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimukseen. Asutun maailmanperintökohteen ja merellisen kaupunginosan etnografisessa tutkimuksessa kartoitetaan suomenlinnalaisten asukkaiden ja toimijoiden suhdetta muuttuvaan Suomenlinnaan, Viaporin telakkaa muistin paikkana, historian esittämistä matkailijoille sekä Suomenlinnaa koskevia ajankohtaisia tulevaisuuskuvia. Hanketta ovat rahoittaneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahasto sekä Helsingin matkailusäätiö. Työtilani on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla.

Aiemmin olen osallistunut Euroopan neuvoston Faron puiteyleissopimuksen ratifioinnin taustaselvitystyöhön Suomen Kotiseutuliiton ja Museoviraston yhteishankkeessa.

Toimin myös jäsenenä dos. Matti Hyvärisen johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa big data -tutkimushankkeessa Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä (Tampereen yliopisto) tutkien poliittista kulttuuria heijastavia suullisia ja kirjallisia muistitietoaineistoja (SKS, Eduskunnan kirjaston Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto).

Tuomas Räsänen, FT
tuomas.rasanen (at) utu.fi

Kirsi Sonck-Rautio, FM, tohtorikoulutettava
kirsi.m.sonck-rautio (at) utu.fi